Sykehjem - korttidsopphold

Generelt

Alternativt navn

Institusjon- korttidsopphold

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 • døgnopphold (minst 24 timer)
 • dagopphold
 • nattopphold
 • Korttidsopphold i institusjon er et tidsavgrenset og målrettet behandlingstilbud til syke - og pleietrengende som ikke kan bo hjemme pga. akutt sykdom og / eller pleiebehov.
 • Korttidsopphold i institusjon kan tildeles ut i fra forskjellige kriterier og ha forskjellige målsettinger.
 • Korttidsopphold benyttes aktivt som ledd i å tildele tjenester på laveste omsorgsnivå.

Tjenesten innbefatter:

 • Vurderingsopphold på skjermet enhet for pasienter med demens, Østre Toten sykehjem.
 • Korttidsopphold på bo - og servicesenter i enhet for personer med demenssykdom.
 • Rehabiliteringsopphold på Østre Toten sykehjem.
 • Korttidsopphold for pasienter med pleiebehov på sykehjem.
 • Vurderingsopphold på Østre Toten sykehjem i enhet for eldre med langvarig psykisk lidelse.

Søker får vedtak på den tjenesten vedkommende har behov for etter en faglig vurdering.

Målgruppe

Tjenesten tildeles ut fra en faglig vurdering, og prioriteres til pasienter som på grunn av helsesvikt:

 • Har behov for en overgangsordning etter utskrivelse fra sykehus.
 • Har behov for en helhetlig kartlegging av sitt hjelpebehov.
 • Trenger opptrening / vedlikeholdstrening eller rehabilitering.
 • Trenger sosial stimulering.
 • På grunn av betydelig omsorgsbyrde for pårørende har behov for avlastning.
 • Har akutt behov for institusjonsplass på grunn av helsesvikt som ikke krever behandling i sykehus.
 • Har behov for omsorgsfull pleie ved livets slutt.
 • Har behov for kartlegging/behandling når det foreligger mental svikt.

Kriterier/vilkår

 • Det er forutsatt at den som skal motta tjenesten har et sammensatt behov for pleie - og omsorg som hjemmetjenesten ikke kan dekke på en faglig forsvarlig måte.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Partnere

 • Fysioterapi - og ergoterapitjenesten i kommunen
 • Fastlege
 • Øvrige pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune
aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • Å gi nødvendig hjelp til personlig hygiene og påkledning.
 • Å gi tilstrekkelig næring og drikke og tilpasset hjelp ved måltider.
 • Å tilby nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie - og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand.
 • Å tilby nødvendig tannbehandling og ivareta munnhygienen.
 • Å tilby vurdering av behov for fysio -/ ergoterapi.
 • Å gi tilbud om sosial kontakt, fellesskap og aktivitet tilpasset den enkelte.
 • Å gi mulighet for ro og skjermet privatliv.
 • Å legge til rette for en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.
 • Å vurdere behov for tilrettelagt tilbud for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov.
 • At du som oppholder deg på institusjon i Østre Toten kommune skal kunne medvirke i planlegging og gjennomføring av ditt opphold.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Må du selv eller din formelle representant søke tjenesten og gi ditt samtykke til å motta den. Dersom du selv ikke er i stand til å formulere ditt samtykke, skal samtykke gis av din formelle representant.
 • Må du / din formelle representant sette deg inn i vedtaket ditt.
 • Må du fortelle oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Må du, om mulig, sørge for at ditt private tøy blir merket hvis du ønsker å benytte kommunens vaskeritjeneste.

 

 • Ønsker vi at du sier i fra om dette til den som er din hovedkontakt, eller leder for tjenesten der du oppholder deg.
___

Regelverk

___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 • Skriftlig søknad sendes Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.
 • Du eller din formelle representant kan kontakte Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune for å få hjelp til å søke korttidsopphold i institusjon.
 • Andre kan søke på dine vegne, men da må du selv samtykke til at dette blir gjort.
 • Saksbehandler ved Tildelingskontoret vil foreta et hjemmebesøk hos den som søker i forbindelse med søknadsbehandlingen.
 • Saksbehandler vil gjøre en faglig vurdering. Den som til enhver tid har størst behov for institusjonsplass vil prioriteres ved ledig plass.
 • Den som blir tildelt plass blir kontaktet av saksbehandler ved Tildelingskontoret.
 • Tjenesten utføres i samsvar med enkeltvedtak.

Skjema

Søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester


Søknaden sendes til

Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester

Rådhuset

2850 Lena

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Merknader

Følgende institusjoner kan gi tilbud om korttidsopphold i institusjon:

 • Østre Toten sykehjem , 2850 Lena
 • 14 plasser + 6 rehabplasser
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Omsorg
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:51
Dato oppdatert
2016-01-15 13:54