Startlån bolig

Beskrivelse

Hva er startlån?

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Kriterier/vilkår

Hvordan søker jeg startlån? 

Du kan søke både elektronisk og på papir. Dersom du ønsker å søke på papir kan du enten hente søknadsskjema i servicetorget på rådhuset eller du kan fylle inn i skjemaet her og printe ut. 

Søknaden sendes til:

Østre Toten Kommune - Enhet for tildeling og koordinering
Postboks 24
2851 Lena 

Dokumentasjon til søknad: 

  • Siste års selvangivelse
  • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
  • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd dersom du har det
  • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital. Du må ha søkt om lån i ordinær bank, før du får behandlet din søknad om startlån.
  • Kopi av gyldig legitimasjon

I noen tilfeller kan det bli bedt om ekstra dokumentasjon. 

Hvem kan søke?

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på vedtak om startlån 

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, hvorfor du mener vedtaket bør endres og legg ved dokumentasjon dersom du mener noe er feil. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 13:03