Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Landbruk/skogbruk

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier/vilkår

Du driver en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen og vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og § 3 eller 4 er oppfylt. 
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18.

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (se under). Kommunen kan gi deg veiledning. 

Skjema

Skjema SLF-430


Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Søknadsfristen er 15. februar hvert år.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

På grunn av nødvendig befaring på barmark, vil ikke søknaden legges frem for politisk behandling før juni måned.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Plan og næring
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhuset 2850 Lena

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15