Søknad om fradeling – når det er krav om delingssamtykke etter jordloven

Hjemmel:

Lov om jord (jordloven) av 12. mai 1995, gjeldende fra 1. juli 1995.

I formålsparagrafen § 1 er det lagt vekt på å forvalte arealressursene for fremtidige generasjoner, samt økt vektlegging av natur og kulturlandskapsverdier.
Formålsparagrafen ligger til grunn for praktisering av alle jordlovens paragrafer, og har særlig praktisk betydning for §§ 9 (omdisponering) og 12 (deling av landbrukseiendom).

Bestemmelsens innhold:

I utgangspunktet er all fradeling som svekker eiendommen som driftsenhet uønsket, og loven er å betrakte som NEI-lov.

Det er mulighet til å gi dispensasjon fra loven dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til godkjente planer om arealbruk etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet.

Godkjent søknad vil normalt være avhengig av dispensasjon fra PBL § 19 fra gjeldende kommuneplan hvor arealer avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsområde.

Kontaktinformasjon:

Direkte kontakt:

Ada Engødegård

Telefon:

61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)

E-post:

ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no

NB:

For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no

Merk:

I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.
 

Relatert link:

 

( Skriv ut Skriv ut