Skolemiljøet

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. Skolemiljøet omfatter både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeareal, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
  • Foresatte

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Om digital mobbing og personvern
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)
Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010)
Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen
Klag på det fysiske skolemiljøet
Manifest mot mobbing 2011-2014
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

Lover

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot (friskolelova) § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-3 Det psykososiale miljøet
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-2 Det fysiske miljøet

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 30.12.2016 11:35