Renovasjon

Generelt

Fra 1.1.16 er det Horisont Miljøpark IKS  som har ansvaret for renovasjon i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Henvendelser rettes Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-avfall)

Kontaktinformasjon 

epost: renovasjon@glt-avfall.no  og telefon 61 14 55 80.

Søppeltømming skal skje fra alle husstander i kommunen. Det er innført kildesortering. Kildesortering nytter - det du sorterer blir til noe! Matavfall, papir, emballasjeplast, restavfall, spesialavfall, glass og metall blir hentet på eiendommen.

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Tjenesten oppdatert: 08.08.2017 12:07