Psykososialt kriseteam

Østre Toten kommune har et kriseteam bestående av fagpersoner fra psykiatritjenesten og helsesøstertjenesten (psykiatrisk sykepleier, helsesøstre, sosionom, barnevernspedagog og vernepleier).

Kriseteamet kan aktiveres der det er hendelser og situasjoner utenom ordinær arbeidstid som er av ekstraordinær karakter, og/eller berører et antall personer som det ordinære medisinske og sosiale hjelpeapparatet ikke kan klare å håndtere tidlig nok.
Teamet ledes av kommuneoverlegen og helsesjefen, som begge kan nås gjennom blant annet Gjøvikregionen legevakt (tlf. 61 13 70 00) og AMK (tlf. 113).

Når det anses nødvendig, vil kriseteamet kunne bistå med å skaffe nødvendig helsehjelp fra det ordinære tjenesteapparatet for videre oppfølging.

( Skriv ut Skriv ut