Psykiske helsetjenester

Beskrivelse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. 

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Sammen om pårørende
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS-1405)
Psykisk helsevern (Helsedirektoratet)
Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (IS-1332)
Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid (rundskriv)
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
helsenorge.no - psykisk helse

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 30.12.2016 10:50