Priser/gebyrer - Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven

Søknad om tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1
Tiltak Gebyr
Oppføring av boligbygg eller hytte 16400,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte. 7688,-
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg eller hytte som inneholder ny boenhet 16400,-
Tillegg pr. ny boenhet utover den første 8200,-
Frittliggende garasje, uthus eller anneks 7688,-
Tilbygg til garasje, uthus eller anneks 6150,-
Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, per påbegynt:
* Bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) 10250-
* Bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadrameter 82,-
* Bruksareal fra 501 kvadrameter - sats kroner/kvadratmeter 35,-
Uisolerte lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50% gebyr
 
Tiltak Gebyr
Fasadeendring, bruksendring, riving av tiltak, spredt avløp, stikkledninger og andre arealuavhengige tiltak 4100,-
Bygningstekniske installasjoner, pipe/ildsted, skilt/reklameinnretning og basseng/dammer 2050,-
Terrenginngrep 5125,-
Opparbeidelse av infrastruktur: (VVA-anlegg som betjener mer enn én bruksenhet):  
Parkeringsplass 5000,-
Veg inntil 100 m 2000
Veg 100-500 m 5000,-
VA-nett inntil 100 m 4100,-
VA-nett 100-500 m 8200,-
Veg og VA-nett over 500 m 15375,-
Søknad om deling av eiendom  
Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon 5330,-
Søknad om tiltak etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3
Tiltak Gebyr
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, inntil 200 kvadratmeter 7175,-
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, 200-1000 kvadratmeter 14350,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200 kvadratmeter 5125,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200-1000 kvadratmeter 10250,-
Frittliggende garasje, uthus og anneks inntil 70 kvadratmeter 5330,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter 4818,-
Riving av tiltak, bruksendring, terrasser, takoverbygg, mindre tilbygg (inntil 10 kvadratmeter) og anneks/uthus inntil 30 kvm. 2153,-
Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg 3075,-
Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22
Ansvarsrett Gebyr
Ansvarsrett fra foretak 2500,-
Personlig ansvarsrett som selvbygger 1743,-
Endring av ansvarshavende 461,-

Reduserte satser ved søknad om tillatelse til tiltak

Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25% for hver påbegynt uke fristen overskrides - jfr. SAK10 kap. 7.
For utført arbeid som blir avbrutt på bakgrunn av trukket sak betales 25% av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. Gebyret begrenses oppad til 15 000,-.

Diverse hensyn
Grunnlag   Gebyr
Ved fler-trinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse    
Tillegg for hver igangsettingstillatelse   6458,-
Enklere endring av tillatelse   3178,-
Arbeidskrevende endring av tillatelse   6458,-
Tillegg for SEFRAK-bygg som sendes til høring   3000,-
Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter § 20-3 jf. § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett) ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev.   3690,-
Purring på overnevnte tilleggsopplysninger pr. gang   1281,-
Igangsetting uten tillatelse
Grunnlag Gebyr
Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr ved godkjenning   
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Grunnlag Gebyr

For tiltak som blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, ilegges et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr.

 

Ulovlighetsoppfølging

Ulovlighetsoppfølging utover ovennevnte gebyrer skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 32.

Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven og høring hos andre myndigheter
Grunnlag Gebyr
I plan- og byggesaker med politisk behandling 11480,-
I plan- og byggesaker med administrativ behandling 5330,-
Per høring hos andre myndigheter 1025,-
Sakkyndig bistand
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger ihht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes et gebyr lik kostnader for slik bistand.
Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger, og det faktureres da ikke gebyr fra kommunen.
 

Plansaker

Grunnlag Gebyr
1. Områderegulering og detaljregulering
Grunngebyr alle planer 30000,-
For områder avsatt til sentrumsformål - per daa 5500,-  
Andre formål - per daa for de første 10 daa 2000,-
Andre formål - per daa utover de første 10 daa 1000,-
   
Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget: Grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone (gjelder ikke småbåthavn og andre områder for bygg og anlegg  
2. Tillegg for planer med krav om planprogram og konsekvensutredning  
Fatsettelse av planprogram 10250,-
Konsekvensutredning behandlet samtidig med reguleringsforslag gir et tilleggsgebyr på 20%  
Selvstendig behandling av konsekvensutredning 20500,-

Endring av/fra planen

Grunnlag Gebyr
Mindre endring av reguleringsplan med politisk behandling 12300,-
Mindre endring av reguleringsplan med administrativ behandling 6150,-
Endring av plan (pbl 12-14 1. ledd) gir tilsvarende gebyr som for nye planer (pkt. 1)  

Forutsetninger

Den som fremmer privat planforslag skal betale:

  • annonsering og skriftlig varsling ved oppstart
  • for registrering av kulturminner
  • for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak

Planen skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (matrikkelbrev).

Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget.

Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling

Grunnlag Gebyr

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt komplett plan oversendes kommunen til behandling.

Ved varsel om oppstart betales en andel av gebyret på 10 000,-. Resterende beløp betales ved kunngjøring av vedtatt plan.

 
( Skriv ut Skriv ut