Priser/gebyrer - Eierseksjoner

Gebyr med hjemmel i Lov om eierseksjoner § 15

Rettsgebyret per 2018 er 1130 kroner. Dette justeres hvert år av politi- og justisdepartementet.

Saksbehandlingsbgebyr:

  • 5 x rettsgebyret dersom det avholdes befaring
  • 3 x rettsgebyret dersom det ikke avholdes befaring
  • Gebyr etter reglene i matrikkelloven for oppmålingsforretning dersom bruksenhet skal omfatte ubebygde deler av tomta
  • Deler av tomta, som skal inngå som tilleggsareal til en bruksenhet
  • Rekvirenten må i tillegg betale tinglysningsgebyr - per 2018: 525 kroner
( Skriv ut Skriv ut