Praktisk bistand med betaling

Generelt

Alternativt navn

Hjemmehjelp / Boveiledertjeneste med betaling

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

 • Tjenesten inneholder nødvendig hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål.
 • Praktisk bistand til renholdsoppgaver ytes ikke på søn- og helligdager.

Praktisk bistand med betaling defineres innenfor følgende områder:

 • Renhold i hjemmet; eks. gulvvask, støvsuging, støvtørking, klesvask, sengetøyskift m.fl.
 • Innkjøp; eks. handling av dagligvarer i nærmeste butikk, hjelp til å bestille dagligvarer.
 • Annet hushold; eks. hente post, betale regninger via brevgiro, bestille brensel og om nødvendig hjelp til å hente inn ved/parafin.

 

 

 

Målgruppe

 • Personer som har et reelt hjelpebehov med nedsatt evne til å utføre praktiske gjøremål og andre av dagliglivets oppgaver i hjemmet.

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Pris for tjenesten

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal tjenesten være gratis.


Avgifter og gebyrer

Partnere

Hjemmesykepleien i Østre Toten kommune.

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • At du får tilbud om hjemmebesøk innen 2 uker etter vi har mottatt din søknad.
 • Sammen med deg tar vi utgangspunkt i hva du med rimelighet selv klarer når vi vurderer ditt behov for hjelp.
 • Å yte tjenesten i henhold til vedtak.
 • Å yte tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon og ditt hjem.
 • Å overholde vår taushetsplikt.Dette innebærer at den som yter praktisk bistand ikke forteller om dine personlige forhold til uvedkommende.
 • Å gi informasjon, råd og veiledning om andre tjenester som kan være aktuelle for deg.
 • Å gi beskjed snarest hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser. I en slik situasjon kan tjenesten utsettes, utebli eller alternativ tjeneste settes inn, dette skjer etter avtale med deg.
 • Å ta eventuelle klager på utførelsen av tjenesten alvorlig.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Må du selv søke om tjenesten og gi ditt samtykke til at tjenesten gis. Dersom du selv ikke er i stand til å formulere samtykke skal samtykke gis av din formelle representant.
 • Må du være hjemme når du får hjelp.
 • Må du gi beskjed dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta hjelp til avtalt tid.
 • Må du stille nødvendige arbeidsredskaper til rådighet, for eksempel støvsuger med langt skaft, vaskemaskin, mopp / langkost, kluter og vaskemiddel for de oppdrag du har fått innvilget hjelp til. Arbeidsredskapene skal være i forsvarlig stand og i samsvar med arbeidsmiljølovens krav.
 • Er det ditt ansvar å sørge for at veien fram til huset er framkommelig.
 • Ber vi om at du respekterer hjemmehjelpen sin fritid. Har du spørsmål vedrørende hjemmehjelpstilbudet, vennligst ta kontakt med ansvarlig for hjemmetjenesten.
 • ønsker vi at du gir tilbakemelding til leder for tjenesten slik at vi kan få mulighet til å rette opp manglene.
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skriftlig søknad sendes Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune. Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad kan du ta kontakt med Tildelingskontoret i Østre Toten kommune. Tjenesten utføres i brukers hjem i samsvar med enkeltvedtak.

Skjema

Søknad om helse og po-tjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

 • Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester I Østre Toten kommune, Rådhuset, 2850 Lena

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Omsorg
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no
Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53