PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste i Østre Toten

Vårt telefonnummer er 61 14 15 00.

Treffetiden er som for de andre kommunale kontorene 8.00-16.00. Du kan eventuelt legge igjen beskjed på kommunens servicetorg.

Gode opplæringskår

Den pedagogiske psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) vil bidra til gode opplæringsvilkår slik at individets likeverd blir satt i sentrum.

Målgruppe er barn og unge med behov for pedagogiske psykologiske tjenester. Unntak er elevene i den videregående skole som har sin egen tjeneste.

Foresatte har rett til å klage på vedtak.
Alle tjenester ved PP-tjenesten er gratis.

Anonymt

Alle kan henvende seg til PP-tjenesten for å drøfte en sak anonymt. Dersom en ønsker hjelp med konkrete problemstillinger, sendes henvisning på eget skjema.

Foresatte kan selv henvise barnet/eleven til PP-tjenesten. Dersom skolen, barnehagen eller helsestasjonen henviser må det innhentes samtykke fra barnets/elevens foresatte.

Henvisningsskjema fås hos PP-tjenesten eller i barnehagene/skolene. Det gis tilbakemelding om at henvisningen er mottatt, hvem som blir saksbehandler og eventuelt når saken ventes påbegynt.

Samarbeidspartnere

Dersom PP-tjenesten skal samarbeide med andre enn de foresatte, barnet/eleven selv eller henvisende instans, må det foreligge samtykke fra foresatte.

PP-tjenesten kan samarbeide med hjelpeapparatet i 1. linjetjenesten (barnehage, skole, helsestasjon, og 2. linjetjenesten (kompetansesentra, barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten og lignende.

Foresatte

De foresatte har alltid kunnskap om sitt barn som det kan være nytting for PP-tjenesten å kjenne til. Derfor starter vi med en samtale med foresatte. Likeledes kan en samtale med barnehagen/skolen være en viktig del av kartleggingen. For å få et innblikk i barnets ressurser, vansker og behov, trenger vi tid til å observere barnet/eleven og eventuelt ha samtale med det. Dette kan skje gjennom deltakelse i barnets lek, eller observasjon/kartlegginger gjennom læringssituasjoner i barnehagen eller skolen. Vi kan også utføre ulike tester av barnet/eleven avhengig av henvisningsgrunn. Primært ønsker vi å treffe barnet/eleven i dets nære miljø, det vil si hjemme, i barnehagen/skolen, men møtet kan også skje ved vårt kontor.

Etter at PP-tjenesten har utredet barnets/elevens ressurser, vansker og behov, oppsummerer dette i en sakkyndig vurdering. Utredningsarbeidet gjøres i smarbeid med barnets/elevens foresatte og barnehagen/skolen.
Foresattes rettigheter

Når andre enn de foresatte mener at barnet skal henvises til PP-tjenesten, må alltid de foresatte være enige i dette.

Personalet i PP-tjenesten har taushetsplikt. De foresatte skal få mulighet til å gjøre seg kjent med den sakkyndige uttalelsen, og til å uttale seg før tiltak settes i gang. Barn og unge har rett til spesialpedagogisk hjelp der dette etter sakkyndig vurdering er nødvendig.

( Skriv ut Skriv ut