PALS

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. PALS er et program, som sammen med PMTO (Parent Management Training - Oregon-modellen) utgjør en helhetlig innsats for å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe atferdsproblemer.

Opprettet 24. august 2011, 14:34 av Øivind Skogli
Oppdatert 25. september 2011, 16:21

PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell som har et problemforebyggende og et kompetanseutviklende siktemål.

Østre Toten kommune har pr i dag 5 PALS- skoler: Hoffsvangen, Kapp, Kolbu, Nordlia og Totenviken. Alle skolene har et representativ sammensatt PALS- team. Teamets oppgaver er å opprettholde og videreutvikle PALS, samt lage gode tiltak til barn med spesiell behov.

Ved å delta i PALS oppnår skolen:
* Bedre læringsmiljø og trivsel for elever og ansatte – felles verdier og normer
* Felles ansvar for problemløsning av vanskelige situasjoner
* Mindre bråk og uro – mer tid til læring
* Bedre tilsyn
* Gode tiltak for barn med atferdsproblemer
* Bedre læringslyst og motivasjon
* Økt kompetanse og mestringslyst hos elever og lærere
* Bedre samarbeid mellom skole og hjem

Mål for programmet
PALS har som mål å redusere atferdsproblematikken ved å utvikle positiv atferd og fremme et støttende læringsmiljø. Modellen legger vekt på en samarbeidsbasert arbeidsform og utvikling av en felles kultur på skole og aktivitetsskole.
Aktiv støtte gjennom handling og deltakelse fra skolen, foreldre og elever er avgjørende for utvikling av et godt læringsmiljø, et læringsmiljø hvor elevene føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter.
Under får du se hva vi legger i alle disse ordene.

Positiv atferd
De fleste mennesker ønsker å ha en hyggelig og positiv atferd/oppførsel sammen med andre mennesker. Voksne på en PALS –skole tenker at det er de voksne som har ansvar for å legge grunnlaget for dette. For å få det til har skolene utviklet noen regler for skolen.

Alle PALS-skoler har tre regler:
Vis ansvar - vis respekt - vis omsorg

Reglene gjelder på hele skolen og for alle som er der. For at alle skal vite hva som menes med f.eks. å vise ansvar så har skolen laget noen presiseringer. Presiseringene gjelder for et angitt område. For eks. hvordan en skal vise respekt på utområdet og omsorg i gangen. Reglene ble øvd på regelmessig.

Samhandling i skolen
Gjennom PALS skal skolen styrke elevenes sosiale kompetanse og forebygge og mestre elevenes atferdsproblemer. Skolen skal med andre ord bli bedre til å være sammen på en måte som er god for alle. Dette kaller vi samhandling i skolen, og det er viktig for arbeidsmiljøet vårt.
Det er fint hvis alle foresatte følger med på PALS-planen fra måned til måned og lar PALS være et tema i samtaler med barna.

Positiv oppmerksomhet - verbal og non-verbal anerkjennelse
Positiv oppmerksomhet og anerkjennelse utvikler elevenes selvrespekt og gir gode opplevelser av skolen og læringsmiljøet. Anerkjennelse er viktig for alle elever.
Når voksne aktivt oppmuntrer og retter oppmerksomheten mot elevenes positive oppførsel, vil problematferd forebygges og reduseres. Det bidrar til å fremme og opprettholde en god sosialkultur i et trygt miljø som motiverer for læring.

Det er mange måter å gi elever oppmerksomhet på, og uttrykke tilfredshet med dem og den innsatsen de gjør. Det kan bekreftes og anerkjennes gjennom verbal eller non-verbal ros og gjennom konkret belønning til enkeltelever, grupper eller hele klassen. På samme måte som skolefaglig læringsmateriell gis til den enkelte elev som hjelp til å lykkes, må en tilpasse former for oppmuntring og anerkjennelse. Et viktig læringsprinsipp er at eleven gis mulighet til å lykkes minst 7 av 10 ganger. Det er derfor viktig å bruke varierende måter å motivere elevene på for å støtte deres utvikling.

( Skriv ut Skriv ut