Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom Østre Toten musikkråd (MR) og Østre Toten kommune (ØTK).

1. Definisjon

Østre Toten Musikkråd er et samarbeidsorgan, og et kontaktledd mellom det frivillige sang- og musikklivet og kommunen.

2. Avtalens varighet

Januar 2017 – desember 2019

Avtalen kan evalueres, eventuelt fornyes, når en av partene ber om det. Dog ikke oftere enn en gang årlig. Hvis ingen av partene har bedt om det i mellomtiden, gjennomgås avtalen etter kommunevalget hvert fjerde år.

3. Saker som omfattes av avtalen

Et viktig prinsipp for samarbeidet, er at alle saker som er av felles interesse for de frivillige musikkorganisasjoner, skal formidles til kommunen gjennom MR. Prinsippet innebærer at et enkelt kor/korps ikke tar en sak direkte opp med kommunen hvis saken har, eller tenkes å kunne få, konsekvenser for en eller flere andre foreninger.Både MR og ØTK kan ta initativ til et samarbeid om større arrangementer. 

4. Musikkrådets rolle i Østre Toten kommune

MR i Østre Toten skal være et rådgivende, prioriterende og innstillende organ på vegne av kommunens musikkorganisasjoner i alle saker som vedrører det frivillige musikklivet i Østre Toten kommune. MR skal oppfordre alle sine lag og foreninger til å fremme sine saker gjennom rådet.

MR står fritt til å innstille et beløp av ”1.mars-midlene” til egen drift. De er selv ansvarlige for å sette opp egen virksomhetsplan.

5. Forholdet til ØTK generelt og kulturkontoret spesielt

En eller flere representanter fra ØTK kan møte på styremøter i MR. Behovet defineres enten av ØTK eller av MR. MR har selv ansvaret for møteinnkallinger, referat og skriftlig framlegging av høringsuttalelser innen fristen. MR er selv ansvarlige for å overholde frister i de saker der de kan avgi høringsuttalelse/innstilling, mens kommunen er ansvarlig for å bekjentgjøre fristene for MR.

6. Deltakelse i kommunale møter

Alle politiske møter i ØTK er åpne for publikum. Dermed har også MR anledning til å delta på disse. Når det gjelder interne arbeidsmøter, er ikke disse åpne for andre. MR kan be om møter med kulturadministrasjonen og kommunens ledelse etter behov.

7. Fullmaktsforhold

MR representerer alle frivillige musikkorganisasjoner i kommunen, og ØTK må kunne forutsette at uttalelser fra MR er representative for den samlede musikkbevegelsen. MR får sine fullmakter fra og blir valgt av årsmøtet.
 


Østre Toten kommune
Kultursjef 

Østre Toten musikkråd
Leder

( Skriv ut Skriv ut