Rådmann Aslaug Dæhlen

Rådmannen har ordet

En kommune er en kompleks organisasjon med mange og ulike oppgaver. En kommune ivaretar velferdsoppgaver der folk bor og det er her innbyggerne skal føle sin tilhørighet. I tillegg til å være velferdsprodusent skal en kommune også være en aktiv samfunnsutvikler.

 De folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i kommunen. Dette innebærer et overordnet resultatansvar og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med hensyn til utviklingen av lokaldemokratiet, en helhetlig lokalsamfunnsutvikling og en best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere.

Bindeleddet

Som rådmann er en bindeleddet mellom det politiske og administrasjonen. En rådmann skal lede i det skapende spenningsfeltet mellom de folkevalgte, den kommunale organisasjonen og innbyggere, brukere og andre interessenter.

Den administrative ledelsen skal være rådgiver overfor det politiske nivået. I tillegg å sørge for utviklingen av kommunenes tjenester og at politiske mål etterleves. Utvikling og nyskaping må gis stor oppmerksomhet.

Samhandlingen mellom politisk og administrativ ledelse må basere seg på forståelse og aksept for hverandres roller og på tillit og respekt. Et godt samspill er en forutsetning for gode løsninger, effektivitet og kvalitet.

God ledelse

God ledelse er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Lederne i Østre Toten kommune skal være mestringsorientert med god gjennomføringsevne og legge til rette for aktivt medarbeiderskap.  Mestringsorienterte ledere gir

Det er utarbeidet egne ledelsesprinsipper for Østre Toten kommune.

Et godt lokalsamfunn får vi til sammen!

 

Aslaug Dæhlen
Rådmann i Østre Toten kommune

Opprettet 23. september 2011, 16:55
Oppdatert 5. februar 2018, 13:39
( Skriv ut Skriv ut