Du er her: Forsiden / Organisasjon
Rådmann Aslaug Dæhlen

Rådmannen har ordet

En kommune er en kompleks organisasjon med mange og ulike oppgaver.

En kommune ivaretar velferdsoppgaver der folk bor, og det er her innbyggerne skal føle sin tilhørighet. I tillegg til å være velferdsprodusent skal en kommune også være en aktiv samfunnsutvikler.

De folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i kommunen. Dette innebærer et overordnet resultatansvar, og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med hensyn til utviklingen av lokaldemokratiet, en helhetlig lokalsamfunnsutvikling og en best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere.

Bindeleddet

Som rådmann er en bindeleddet mellom det politiske og administrasjonen. En rådmann skal lede i det skapende spenningsfeltet mellom de folkevalgte, den kommunale organisasjonen og innbyggere, brukere og andre interessenter.
Den administrative ledelsen skal være rådgiver overfor det politiske nivået. I tillegg å sørge for utviklingen av kommunenes tjenester og at politiske mål etterleves. Utvikling og nyskaping må utvises stor oppmerksomhet.
Samhandlingen mellom politisk og administrativ ledelse må basere seg på forståelse og aksept for hverandres roller og på tillit og respekt. Et godt samspill er en forutsetning for gode løsninger, effektivitet og kvalitet.

Godt lokalsamfunn

For meg som øverste leder for den administrative organisasjonen er det viktig at vi får til en kommune som:

  • jobber systematisk og planmessig
  • vektlegger resultater og effektivitet
  • er åpen og brukerorientert
  • kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater
  • evner å lære av denne evalueringspraksisen

Godt arbeidsmiljø

God ledelse og et godt arbeidsmiljø er viktig for at vi skal få dette til. Ansatte skal føle seg verdsatt. Vi skal ha en åpen og trygg kommunikasjon. Det blir viktig å få til utvikling gjennom involvering.
Sammen skal vi få til gode og effektive tjenester i et godt lokalsamfunn!

Aslaug Dæhlen
Rådmann i Østre Toten kommune

( Skriv ut Skriv ut