Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer

Beskrivelse

Du kan henvende deg til Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn etter opplæringsloven, hvis du mener at skolen ikke gir opplæring i samsvar med den fag- og timefordelingen som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet.  Denne oversikten  viser hvor mange timer hvert fag skal ha på de ulike skoletrinnene, og hvilke fagkombinasjoner som er mulig. Dette er en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet – en reform for skoleverket som startet i 2006.

Skoleeier er forpliktet til å dokumentere at skolen følger fag- og timefordelingen. Skolen skal prioritere at du utvikler grunnleggende ferdigheter i å

  • uttrykke deg muntlig 
  • uttrykke deg skriftlig 
  • lese 
  • regne 
  • bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er integrert i læreplanene for de ulike fagene. Læreplanene har tydelige mål for hva du skal mestre på de ulike trinnene. Hvis du ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Veiledninger til læreplaner i Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet

Samarbeidspartnere

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for å føre tilsyn med at skoleeier oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrift, og at opplæringen skjer i samsvar med Kunnskapsløftet. Fylkesmannen kan gi skoleeier pålegg om å rette opp eventuelle avvik.

Lover

Se opplæringsloven §§ 2-3, 3-2, 3-4, 4A-6, 6-4

Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 3-4 Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 3-2 Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid
Forskrift til opplæringslova kap. 1 Innhaldet i opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 6-4 Innhaldet i opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 4A-6 Innhaldet i opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Tjenesten oppdatert: 29.12.2016 14:29