Omsorgsbolig

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

 • Omsorgsbolig er et alternativt botilbud til personer som har behov for en lettstelt, tilrettelagt bolig som kan bidra til selvstendighet og styring av eget liv.
 • Omsorgsboliger kjennetegnes ved at alt er på en flate, ekstra dørbredde, ingen dørterskeler, tilgjengelighet for rullestolbrukere.
 • Omsorgsboliger er vanligvis bygget flere i sammen slik at de kan bidra til å dekke sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

 • Eldre, funksjonshemmede og andre som bor i uegnet bolig med behov for tilpassede hjelpe - og vernetiltak i boligen.

Kriterier/vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

 • Alder , funksjonshemming og andre årsaker som som utløser behov for å tilrettelegge spesielle hjelpe - / vernetiltak i boligen.

Pris for tjenesten

HUSLEIE OMSORGSBOLIGER Pris - Kapp - stor leilighet - 40 kvm 2 rom Kr. 5 065 - Kapp - liten leilighet - 25 kvm Kr. 3 050 - Labo - stor leilighet - 47 kvm Kr. 4 532 - Labo - middels leilighet - 36 kvm Kr. 4 200 - Balke - leilighet 1-5 - 55 kvm 2 rom Kr. 5 550 - Balke - leilighet 16, 21-23 Kr. 3 594 - Balke - leilighet 17-20 Kr. 3 184 - Balke - leilighet 24-28 50 kvm Kr. 5 000 - Fjellvoll - 40 kvm 2 rom u/strøm Kr. 4 795 - Alle leiene er inkl. strøm med unntak av Fjellvoll. -


Avgifter og gebyrer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • Du får melding om at søknaden er mottatt på Tildelingskontoret innen 14 dager.
 • Det avtales tidspunkt for hjemmebesøk og vurdering av behov. Det skal skje innen 4 uker.
 • Det fattes vedtak om tildeling etter hjemmebesøk. Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune har ansvar for dette.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • ønsker vi å få nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden.
 • søker er positiv til at saksbehandler fra Tildelingskontoret kommer på hjemmebesøk.
 • i henhold til punktene over, ønsker vi at du gir tilbakemelding til Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.
___

Regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forvaltningsloven
Husleieloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 • Søknad sendes -Tildelinggskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune-Rådhuset-2850 Lena
 • Servicetorget, Tildelingskontoret eller øvrige pleie - og omsorgstjeneste kan bistå med utfylling av søknad.

Skjema

Søknad om helse og po-tjenester

Søknaden sendes til

 • Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune- Rådhuset- 2850 Lena

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Merknader

 • Kommunen kan gi tilbud om omsorgsbolig når det er ledig omsorgsbolig. Dersom det ikke er ledig omsorgsbolig og søker fyller vilkårene for å få tildelt omsorgsbolig, er det ikke nødvendig å søke på nytt. Søknaden vil automatisk vurderes på ny når det er ledig bolig.
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Omsorg
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no
Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:51
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53