Forsiden/Til høring/Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Handlingsprogram 2018-2021

Handlingsprogram 2018-2021, økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 er lagt ut for offentlig ettersyn i perioden 29.11.17 til 13.12.17.

Østre Toten kommunes kommunevåpen med tekst offentlig ettersyn

Områdereguleringsplan for Valle

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 7. juni 2017 vedtatt å sende områdereguleringsplan for Valle på høring/offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Alfhaug

Offentlig ettersyn.

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Privat detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak, privat detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet og offentlig detaljreguleringsplan for holdeplass fv. 33 Bilitt.

Tre reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Dulsrudenga 2-8, Kapphøgda 29-33 og Vallejordet boligtun.

Detaljreguleringsplan for Løkkentunet

Offentlig ettersyn/høring.

Melding om vedtak

Offentlig detaljreguleringsplan for «Østre Toten helse- og omsorgssenter».

Forslag til planstrategi

Rådmannens forslag til planstrategi 2016-2019 ble enstemmig vedtatt i formannskapet 28.9.16. Høringsfrist er 2. november

Detaljreguleringsplan for Vallejordet - forretningsdel

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 28.09.2016 vedtatt å sende Detaljreguleringsplan for Vallejordet - forretningsdel på offentlig ettersyn.