Forsiden»Til høring»Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Privat detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak, privat detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet og offentlig detaljreguleringsplan for holdeplass fv. 33 Bilitt.

Tre reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Dulsrudenga 2-8, Kapphøgda 29-33 og Vallejordet boligtun.

Detaljreguleringsplan for Løkkentunet

Offentlig ettersyn/høring.

Melding om vedtak

Offentlig detaljreguleringsplan for «Østre Toten helse- og omsorgssenter».

Forslag til planstrategi

Rådmannens forslag til planstrategi 2016-2019 ble enstemmig vedtatt i formannskapet 28.9.16. Høringsfrist er 2. november

Detaljreguleringsplan for Vallejordet - forretningsdel

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 28.09.2016 vedtatt å sende Detaljreguleringsplan for Vallejordet - forretningsdel på offentlig ettersyn.

Melding om vedtak – privat detaljreguleringsplan for «Elverhøyvegen – Skreia»

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 varsles det herved at kommunestyret i møtet den 14. september 2016 vedtok detaljreguleringsplan for «Elverhøyvegen – Skreia».

Offentlig ettersyn av privat detaljreguleringsplan for «Skolegata 1-7»

Planutvalget har i møtet den 17. august 2016, sak 46/16, vedtatt å legge ut forslag til privat detaljreguleringsplan for «Skolegata 1-7» til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.