Odelsloven - regelendringer fra 1.07.2009

Med virkning fra 01.07.2009 har det skjedd flere regelendringer i Odelsloven. Viktige endringer er blant annet følgende:

  • Reglene om hvilke eiendommer som kan odles er endret slik at dette bare blir et spørsmål om arealgrenser. Samtidig er arealgrensene hevet. Arealgrensen er på mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog.
  • Samboere er gitt like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først. Menn og kvinner er likestilt uavhengig av fødselstidspunkt. De samme regler gjelder for barn født innenfor eller utenfor ekteskap, og for adoptivbarn.
  • Løsningsfristen i odelsloven er redusert til 6 måneder, og adgangen til å nekte løsning når odelsløsning vil være klart urimelig er utvidet. Ordningen med at eieren kan gi kjøpstilbud til bedre prioriterte odelsberettigede videreføres og utvides, og fristen forkortes til 2 måneder.

Reglene om bo- og driveplikt er fra 01.07.2009 fastsatt i henholdsvis Konsesjonsloven og Jordloven. For nærmere informasjon vises det til egen artikkel om konsesjon og til artikkelen om bo - og driveplikt.

Les mer:

( Skriv ut Skriv ut