Du er her: Forsiden
Illustrasjon

Ny velferd 2040 er vedtatt - hva nå?

Kommunestyret har vedtatt utviklingen av helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten fram mot 2040.

Planen er viktig for å forberede Østre Toten på at vi blir stadig flere eldre i kommunen, og for å kunne møte nye oppgaver som overføres fra spesialisthelsetjenesten, nye brukergrupper og føringer fra staten. Vi forventer at stadig flere vil ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i de kommende årene. Da må vi sikre oss at fellesressursene rekker til flere og at de med størst behov får nødvendig hjelp. Det innebærer en nødvendig omlegging av tjenestene. Allerede i forslag til budsjett 2018 er det foreslått endringer som gjelder Balke bo- og servicesenter. 

På kort sikt

På kort sikt må kommunen flytte ressurser fra heldøgnstilbud for å få tilstrekkelig midler til å hjelpe flere. Det innebærer å endre botilbudet ved Balke og Kapp bo- og servicesenter. I fremtiden satses det på bofellesskapsløsninger med tilleggsfunksjoner og tilbud uten heldøgns tilbud, men med tjenester fra hjemmetjenesten etter behov. Vi ønsker å utvikle tilbudene i tett samarbeid med innbyggerne i Østre Toten og med eventuelle interesserte utbyggere. 

Omleggingen som er foreslått starter med avvikling av driften ved Balke bo- og servicesenter allerede i 2018. Beboerne sikres tilbud ved de to andre sentrene, eller ved Østre Toten sykehjem. Samtidig starter planleggingen av hvordan den nye boformen ved Balke kan se ut. Ressursene som kan frigjøres fra bo- og servicesentrene må brukes til å styrke hjemmetjenesten både med bemanning og for nye oppgaver. 

På mellomlang sikt

På mellomlang sikt er det et mål at flere kan hjelpes med tidligere innsats. Dette for å unngå at helseproblemer vedvarer. Vi har tro på at en slik vridning av innsatsen vil gjøre at flere kan mestre dagliglivet sitt, og at tjenestene derfor kan bruke tid og ressurser på alle dem med størst behov for tjenester. Hverdagsrehabilitering, ulike gruppetilbud og lavterskeltilbud er nye innsatsområder som skal hjelpe oss videre. 

På lang sikt

På lang sikt ligger det et forslag i planen om å samle all heldøgns omsorgstilbud for eldre på Labo-området innen 2030. Det betyr at det vil være behov for et byggetrinn to, og at Fjellvoll flytter inn i et slikt nytt tilbud. Dette er foreslått at tjenestene kan kunne drives inn i fremtiden både med tanke på å sikre nok helsepersonell og for økonomisk mulighet til å drive. Nye Labo med 111 sykehjemsplasser ligger fast i hele denne perioden. Vi ønsker å utvikle og utvide tilbudet om dag-og aktivitetstilbud, åpne møteplasser og samarbeidet med frivillige for å forebygge ensomhet og bidra til at innbyggere i Østre Toten gis mulighet til meningsfylte aktiviteter og deltakelse. Når vi nærmer oss 2040, skal også tjenestene ha gjennomgått en faglig endring, der ansatte skal legge vekt på innbyggernes ressurser og egen mestring. Dette gjør vi fordi vi har tro på at det å bruke sine ressurser og mestre dagliglivet er viktig for den enkelte og gir større innflytelse og frihet i eget liv. 

2040 kan synes langt unna. Samtidig vet vi at mange av endringene som er beskrevet i Ny velferd 2040 krever tid for å gjennomføre og vil trenge egen politisk behandling. Det er derfor lagt opp til at planen får årlig politisk gjennomgang på våren. Også andre helse- og omsorgstjenester enn eldreomsorgen vil være omfattet av omleggingen, men er ikke nærmere omtalt i dette notatet.

Relatert dokument:

( Skriv ut Skriv ut