Du er her: Forsiden
Omsorg

Ny forskrift for helse- og omsorgstjenester

Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, vurderingsmomenter og observasjonslister/ventelister.

Kommunestyret i Østre Toten vedtok 14.06.2017 lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften regulerer også kommunens plikt til å utarbeide kriterier for tildeling av langtidsopphold og bolig med heldøgns tjenester, samt krav til å føre oversvasjonsliste/venteliste for de som fyller kriteriene til slikt opphold.
Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2017.

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2015–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Har du spørsmål til denne saken, kan du kontakte tildelingsenheten på telefon 948 60 733.

Les hele forskriften her:

( Skriv ut Skriv ut