Slagord: Tett nok ved og langt nok unna

Nøkkelinformasjon om kommunen

 • Organisasjonsnumrene til våre kommunale virksomheter finner du i Brønnøysundregistrene.
 • Innbyggertall pr. 1.4.2012: 14.805. Tall fra Statistisk sentralbyrå
 • Kommunenummeret til Østre Toten er 0528
 • Arealet er på 562,6 kvadratkilometer. 113 kvadratkilometer er fulldyrket jordbruksareal, og 267 kvadratkilometer er produktiv skog.
 • Kommunen har en geografisk tre-deling med Mjøsa, bygda og Totenåsen, og har et rikt og variert kultur- og naturlandskap.
 • Kommunesenteret er Lena.
 • Kommunen har spredt bosettingsmønster. Fire tettsteder: Lena, Kapp, Kolbu og Skreia. Tettstedene er sentrum i hver sin fjerding.
 • Kommunen har 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler, og driver skolefritidsordning ved alle barneskolene.
 • Kommunen eier og driver 6 kommunale barnehager. I tillegg er det 6 private barnehager i kommunen.
 • Kommunen tilbyr innvandrerundervisning, voksenopplæring og pedagogisk-psykologiske tjenester.
 • Kommunen har bibliotek, kulturskole, ungdomshus og to kultursentre, og tilbyr et bredt aktivitetstilbud gjennom disse og i utstrakt samarbeid med institusjoner og organisasjoner.
 • Kommunen behandler plan- og byggesaker, og har ansvar for drift og vedlikehold av vei, vann, avløp, kart- og oppmålingstjenester, renovasjon, brann-/feiervesen og kommunale bygg.
 • Kommunen driver lokal miljøforvaltning, forebyggende miljøvern, miljøplanlegging og planlegging og rådgivning innenfor både tradisjonell og nyskapende virksomhet i landbruk og andre næringer.
 • Kommunen har ansvar for helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester. Kommunen driver legesenter og bo- og servicesenter i alle fjerdinger i tillegg til Østre Toten sykehjem. Helsestasjonene ligger på Lena og Skreia.
   
( Skriv ut Skriv ut