Nedgravd oljetank

Nedgravde oljetanker

Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker skal du sikre at tankene er i betryggende stand. Dette gjelder også tanker som ikke er i bruk.

I henhold til forurensningsloven skal Østre Toten kommune registrere og føre tilsyn med nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje. Gjennom lokal forskrift har kommunen bestemt at dette skal gjelde for hele Østre Toten kommune.

Du må kontrollere tankene

Du som er ansvarlig for en nedgravd oljetank skal kontrollere at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Dette gjelder uavhengig av kapasiteten på tanken. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåking.

Relatert link:

Kontrollen skal utføres av firma med erfaring fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Kommunen kan ikke anbefale konkrete firmaer, men søk ev. på internett med søkeord som nedgravde oljetanker/tilstandskontroll/firma.

Tilstandskontrollen skal utføres slik at den tilfredsstiller kapittel 2.6 ”Periodiske tilstandskontroller” i SFT sin veiledning 97:05 ”Forskrift om nedgravde oljetanker”.

Tidspunktet for tilstandskontroll avhenger av type tank og tankmateriale:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker kontrolleres første gang etter 2 år og deretter etter 30 år.

Kontrollen skal dokumenteres skriftlig

Dokumentasjonen skal oppbevares av den ansvarlige og kontrolløren. Kontrolløren skal forelegge dokumentasjonen for kommunen etter gjennomført tilstandskontroll.

Feil på tanken må utbedres

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. En oljetank som er blitt utbedret, kan ikke tas i bruk før det er gjennomført ny tilstandskontroll.

Hvis oljetanker midlertidig er ute av bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Hvis oljetanker permanent er ute av bruk

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Gi melding til kommunen

Den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. Dette skal gjøres på eget elektronisk registreringsskjema, som heter "Nedgravde oljetanker" og som du finner i vårt søknadssenter under kategorien "Bolig og eiendom". Det anbefales at man oppretter en bruker, enten med e-post eller ID-porten. Da kan man mellomlagre skjemaet, og man har oversikt over påbegynte og innsendte skjemaer.

Regelverk og nærmere informasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål vedrørende nedgravde oljetanker, kontakt kommunen v/ Østre Toten brannvesen på tlf 61 14 15 00, eventuelt postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Du kan også kontakte kommunen ved å benytte deg av kontaktskjemaet nedenfor.( Skriv ut Skriv ut