NAV Østre Toten

Kontaktinformasjon og åpningstider finner du her.

NAV Østre Toten ble etablert september 2008. Kontoret består p.t. av 37 ansatte fordelt på kommunal og statlig tariffområde. Det er avgitt faglige fullmakter på tvers av statlig og kommunal styringslinje, og NAV-kontoret fremstår derfor som et integrert NAV-kontor hvor de ansatte har ansvar for, og jobber med både statlige og kommunale oppgaver.

Førstelinje

NAV-kontoret er førstelinje for alle statlige fagområder som NAV administrerer. Det gis veiledning og oppfølging av enkeltbrukere med fokus på arbeid og aktivitet. Samtidig gis det informasjon om statlige stønadsområder og kvalitetssikring av søknader. Selve saksbehandlingen på statlige fagområder gjøres imidlertid hos NAV spesialenheter.

Kommunale tjenester

NAV-kontoret har også ansvaret for en rekke kommunale tjenester. Dette gjelder tjenester som tidligere var innlemmet i den kommunale sosialtjenesten: økonomisk råd og veiledning, inklusiv gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp, Kvalifiseringsprogram, tildeling av kommunal bolig, rusarbeid og bosetting av flyktninger. Tjenesten gir også sosialfaglig oppfølging av mennesker i vanskelige livssituasjoner, samt arbeidsrettet oppfølging av brukere på sosialhjelp eller Kvalifiseringsprogram.

NAV-kontoret har et utstrakt samarbeid med andre kommunale velferdstjenester i kommunen samt andre sentrale samarbeidsaktører i lokalsamfunnet slik som spesialisthelsetjenesten, arbeidsmarkedsbedrifter og lokalt næringsliv.


 

( Skriv ut Skriv ut