Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft. Skogen skal selvfølgelig brukes i næringsøyemed, men for at naturen i størst mulig grad skal være fri for motorstøy, har vi et regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøy i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader.

Østre Toten kommune kan etter søknad gi dispensasjon til kjøring i utmark. Søknadene kan behandles administrativt for snøføre av skogbrukssjefen, og for barmarkkjøring av hovedutvalget for kultur-, bygde- og næringsutvikling.

I Østre Toten kommune er barmarkkjøring det største problemet. Kjøring med motorisert kjøretøy på stier, traktorveger og kjørespor etter skogsmaskiner er ulovlig virksomhet som er til sjenanse for mange. Reglene for kjøring på barmark er strenge. Uten søknad er det tillatt å bruke motorkjøretøy i næringsøyemed (skogsdrift), politi og i redningstjeneste.

Med unntak av Mjøsa er det ikke tillatt å bruke motorbåt på innsjøer i kommunen. Det er kun på Hersjøen det er tillatt å bruke elektrisk båtmotor.

Motorferdsel på snøføre er mindre strenge enn for barmarkkjøring. Mest mulig av nødvendig transport i utmark bør legges til snøføre. Uten søknad er det tillatt bl.a. å frakte ut ved på egen eiendom, frakt av materiell og mannskap i tråd med byggetillatelse, oppkjøring av skiløyper når det gjøres av løypeforeninger.

Fra 1.1.2017 er det vedtatt nye retningslinjer i Østre Toten kommune for motorferdsel i utmark. Det er blant annet satt frist for levering av søknad til barmarkkjøring kommende sessong. Søknad må være levert kommunen senest 1.4. gjeldene år.

Nærmere regler for motorferdsel i utmark finner du på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

( Skriv ut Skriv ut