Mobbing - mottiltak

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Om digital mobbing og personvern
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)
Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010)
Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen
Null mobbing
Manifest mot mobbing 2011-2014
Hvordan avdekke mobbing
«Museum for mobbing»
Klage på mobbing
Du bestemmer
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)

Lover

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot (friskolelova) § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-1 Skolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-3 Det psykososiale miljøet

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

En elev kan flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. Grunnen kan for eksempel være at eleven mobber en eller flere medelever. Før det blir fattet vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak.

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Når det er gjort vedtak, gjelder de vanlige klagefristene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom skolen etter å ha fått tid til å vurdere saken ikke fatter noe vedtak, kan det allikevel klages som om det var fattet et vedtak. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen leveres til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Tjenesten oppdatert: 29.12.2016 14:05