Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge
eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i
svømmehall, eller å reise kollektivt.

Snarvei: Søke ledsagerbevis
 

Med ledsagerbevis går ledsageren gratis når den funksjonshemmede løser ordinær billett.
(Enkelte arrangører krever billettavgift.) Ordningen gjelder på transportmidler og arrangementer som har akseptert ordningen.

Ledsagerbeviset skal gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme muligheter
som den øvrige befolkning til å delta i ulike aktiviteter, uten å måtte betale dobbel
pris/inngangsbillett. Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur og
fritidsarrangement samt offentlige transportmidler. Ledsagerbeviset skal fungere
som et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet.

Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Du må ofte selv undersøke:

Fordi kortet ikke er akseptert på alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket.

Ledsagerbeviset har to års gyldighet og må fornyes når dato utgår! 


Målgruppe:

Psykisk og fysisk funksjonshemmede med varig funksjonshemning (minst 2-3 år), som
har fylt 8 år og har behov for ledsager. Det vil normalt gjelde følgende funksjonshemmede:
• Bevegelseshemmede
• Hørselshemmede
• Synshemmede
• Psykisk utviklingshemmede
• Skjult funksjonshemning som alvorlig psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer og allergi.

Vilkår, betingelser og begrensninger:

• Det må foreligge et åpenbart behov for bistand til å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og/eller benytte offentlig transportmidler.
• Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn fremfor det øvrige publikum og man kan ikke kreve å komme inn dersom det er fullt.
• Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig og det skal opplyses om at man har med ledsager.
• Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren utover at ledsager
får overvære konserter, forestillinger der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig

Søknad:

Det søkes på eget søknadsskjema som fåes ved henvendelse til Servicetorget.
Tlf. 61 14 15 00.
Skjemaet finnes også på kommunens hjemmesider: www.ostre-toten.kommune.no

Søknaden sendes :
Østre Toten kommune v/Kulturkontoret
Pb.24, 2851 Lena.

Kontaktperson Tone Berit Hornnes - epost: tone.hornnes@ostre-toten.kommune.no eller kulturkontoret@ostre-toten.kommune.no

Hva må følge søknaden:

• Uttalelse fra primærlege/spesialist eller helse og sosialfaglig personell
• Passfoto

Varierende rabatter:

Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller
transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis.
Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er
trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til
kortholderen og 50% til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del buss-og
båtselskaper.

Veiledende retningslinjer:

Statens råd for funksjonshemmede har utarbeidet veiledende retningslinjer med
utfyllende merknader. Disse finner du på rådets internettsider: www.srff.no under
informasjon om ledsagerbevis. Du kan også fakse 24163369 eller ringe 24163368 og få
dem tilsendt.

Kortet gjelder på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunen stiller også vanligvis krav om at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte skal akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Kulturdepartementet har fastsatt følgende regel for alle i landet som driver kulturformidling mot billettsalg og som mottar økonomisk tilskudd fra Kulturdepartementet:

"Det er en forutsetning for tilskuddet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til full pris til et arrangement gis rett til gratis billett
for sin ledsager".

Riksdekkende anvendelse:

• Norges idresttsforbunds arrangementer
• Riksteateret
• Rikskonsertene
• Riksfergene
• Bygdekinoen
• NSB/tog, 50% for den funksjonshemmede,
50% for ledsager på full pris.
• Norlandia-hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost

( Skriv ut Skriv ut