Kvalifiseringsprogram - NAV

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- NAV

Beskrivelse

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra Nav for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet utformes i samarbeid med deg. Det skal bestå av arbeidsrettede tiltak, men kan også inneholde andre tiltak. Det kan settes av tid til medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet innenfor programtiden. Programmet skal være helårlig og på full tid. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstønad. Du har rett til individuell plan.

Målgruppe

Personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid

Kriterier/vilkår

Du er i yrkesaktiv alder, har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og har ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt rettighet. Se blant annet sosialtjenesteloven kapittel 5.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandling

Nav-kontoret skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Det skal foretas en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres. Opplysningene skal så langt mulig innhentes i samarbeid med deg. Søknaden skal vurderes individuelt, og både innvilgelse og avslag skal begrunnes i et vedtak. Kvalifiseringsprogrammet skal starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden. Før start skal du ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering.

Saksbehandlingstid

Nav skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Nav-kontoret skal bistå dem som trenger hjelp til å få utformet klage. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
NAV/Sosialtjenesten
Telefon:
55 55 33 33
Nettadresse:
http://www.nav.no/805320999.cms
Postadresse:
Postboks 23, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena
Åpningstid:
Man, ons-fredag 09.00-15.00 Tirsdag 10.00-15.00

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15