Konsesjon og boplikt

Konsesjon på erverv av fast eiendom

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Loven fastsetter at det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Ved behandling av konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen, og om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Statens og kommunens forkjøpsrett etter konsesjonsloven ble opphevet ved en lovendring i 2001.

Konsesjonsfrie erverv - egenerklæring om konsesjonsfrihet er nødvendig

Eiendommer som kan erverves konsesjonsfritt skal ved tinglysning dokumenteres ved hjelp av et skjema hvor konsesjonsmyndighetene i kommunen skal bekrefte de gitte opplysninger. 
En trenger ikke konsesjon ved erverv av:
• Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomta ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan - og bygningsloven og jordloven.
- Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan - og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndelinger er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
- Andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
  • Bebygd eiendom, ikke større enn 100 dekar, der fulldyrka eller overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 dekar.

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:

• Eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje. 
• Odelsberettiget til eiendommen.

Når egenerklæring ikke er nødvendig

For noen konsesjonsfrie erverv er det ikke nødvendig å bruke egenerklæring. Praktiske eksempler er:
• Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar
• Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før
• Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag

Konsesjonsplikt når erverver ikke kan/vil oppfylle boplikt på landbrukseiendom

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har lagt ut informasjon om regelendringen som medfører denne konsesjonsplikten. Informasjonen er i hovedsak gjengitt her.

Fra 01.07.2009 er det ikke lenger mulig å søke om fritak fra boplikt. Dersom eier som har overtatt landbrukseiendom konsesjonsfritt pga. slektskap eller odelsrett ikke kan eller vil oppfylle boplikten på eiendommen må det søkes om konsesjon. Eier må bruke det ordinære søknadsskjemaet for konsesjon (SLF-359) og krysse av for at det søkes om konsesjon fordi eier ikke skal bosette seg på eiendommen. Kommunen avgjør konsesjonssøknaden, og fylkesmannen er klageinstans. Ved avgjørelsen av denne type konsesjonssøknad skal det legges særlig vekt på om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og ivaretar hensynet til bosettingen i området og hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I tillegg skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Eierens tilknytning til eiendommen og livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Kommunen kan gi konsesjon, gi konsesjon på vilkår, som for eksempel tilflytting til eiendommen på et senere tidspunkt, eller avslå søknaden. Hvis søknaden blir avslått, skal eieren få velge om han/hun likevel vil oppfylle boplikten. Velger eieren å ikke oppfylle boplikten, skal det settes frist for salg.
Når det er gitt konsesjon med vilkår om boplikt må eieren forholde seg til vilkåret. Er det satt vilkår om personlig boplikt, må eieren selv folkeregistrere seg som bosatt på eiendommen. Er det satt vilkår om upersonlig boplikt, er det tilstrekkelig at noen er folkeregistrert som bosatt på eiendommen.

Eieren kan søke kommunen om lemping av konsesjonsvilkåret. Kommunen må da vurdere om forholdene har endret seg slik at man vurderer spørsmålet om boplikt annerledes enn ved den første konsesjonsbehandlingen.

Søknad om konsesjon og behandlingsgebyr

Konsesjonspliktige eiendomserverv behandles etter søknad til Østre Toten kommune v/ Samfunnsenheten.

Behandlingsgebyr er satt til 5000 kroner etter Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Det tas ikke gebyr for behandling av konsesjonssøknader der eier må søke konsesjon fordi han eller hun ikke kan eller vil oppfylle boplikten.

Vedtaksmyndighet:

Avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunene. I Østre Toten er vedtaksmyndigheten delegert fra kommunestyret til formannskapet. Kurante saker avgjøres administrativt.

Klage:

Eventuell klage i henhold til forvaltningsloven fremmes til kommunen innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Fylkesmannen er klageinstans.

Skjema:

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet og søknadsskjema vedr. konsesjon fås på landbrukskontoret eller hentes elektronisk. Søknad om konsesjon sendes kommunen v/ Samfunnsenheten innen 4 uker etter at avtalen om overdragelsen ble gjort. 

Egenerklæring: Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Søknadsskjema - konsesjon: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

 

Kontaktinformasjon:

For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no

MERK: I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.

Relatert link: Våre rutiner for post/arkiv

( Skriv ut Skriv ut