Kommunale selskaper

Østre Toten kommune har – sammen med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen - vedtatt en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider.

Østre Toten kommune har eierandeler i:

Interkommunale selskaper

GLT-Avfall IKS
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Innlandet Revisjon IKS
Mjøslab IKS

Aksjeselskaper

KUF-fondet Innlandet AS
Topro AS
ATS Gjøvik/Toten AS
Mjøsmuseet AS
AS Oplandske Dampskibsselskap
Eidsiva Energi AS
Kapp Næringshage AS
Lena Produkter AS (LePro)
Østre Toten Eiendomsselskap AS

Østre Toten Boligstiftelse

Stiftelsen er ikke eid av Østre Toten kommune, men er indirekte under kommunal styring da boligstiftelsens styre velges av Østre Toten kommunestyre.

Vertskommunesamarbeider

Interkommunal legevakttjeneste - Vertskommune er Gjøvik
Interkommunal innkjøpsfunksjon - Vertskommune er Gjøvik

Andre selskapsformer

Biblioteksentralen AL
KLP – Kommunal Landspensjonskasse

( Skriv ut Skriv ut