Klima og energi

I 1999 vedtok kommunestyret å prioritere arbeidet med klima og energi, som et satsingsområde innenfor Lokal Agenda 21. Etter dette har det vært arbeidet med konkrete prosjekter som Lena fjernvarme og Enøktiltak i kommunale bygninger. I forbindelse med ombygging av barneskolene i 2007, så vi behovet for å skaffe oss en bred oversikt for å kunne prioritere de riktige tiltakene. Dette er bakgrunnen for at Østre Toten kommune har utarbeidet en klima- og energiplan.

Klima- og energiplan 2009-2020:
Klima- og energiplan for Østre Toten kommune 2009-2020 ble vedtatt av Østre Toten kommunestyre 3. september 2009. Planen er vedtatt som en tematisk kommunedelplan.

Forsida av klima og energiplanHovedmål for klimapolitikken i Østre Toten kommune 2008 – 2020: Østre Toten kommune skal bidra til en reduksjon i global oppvarming gjennom en vesentlig reduksjon av klimautslippene innenfor kommunens grenser

 • Bruken av elektrisk energi til direkte oppvarming skal reduseres, slik at denne høyverdige energibæreren kan tas i bruk til andre formål
 • Det tradisjonelle næringslivet skal styrkes gjennom en aktiv tilpasning til nye miljøkrav. Det skal utvikles nye næringer basert på produksjon av fornybar energi og ny teknologi
 • Innbyggere, organisasjoner og bedrifter skal involveres i en felles klimadugnad, og det skal legges til rette for at alle skal kunne ta miljøvennlige valg

  Ledelse av arbeidet
  Kommunalsjef Bjørn Bollum har vært prosjektansvarlig. Flere av kommunens enheter har deltatt aktivt i arbeidet, som har vært ledet av en politisk oppnevnt styringsgruppe bestående av:
  Karin E. Jansen, SV/Teknisk hovedutvalg
  Kari Røssum, SP/Bygde- og næringsutvalget
  Tore Andersen AP/Bygde- og næringsutvalget
  Unn Sethne V/Opplæringsutvalget

  Tiltaksplanens innsatsområder
  • Kommunale bygg
  • Vann, avløp og renovasjon
  • Arealplanlegging og byggesaksbehandling
  • Landbruk og annet næringsliv
  • Transport
  • Kommunale innkjøp
  • Holdningsskapende arbeid

  Lena fjernvarme:
  Utviklingen av et fjernvarmeanlegg på Lena ble allerede i 1999 utpekt som et satsingsområde. Ni år senere, i januar 2008, ble rådhus med bibliotek, Lena videregående skole og Valle videregående skole for første gang varmet opp med varmtvann basert på skogsflis fra fjernvarmesentralen på Valle. Fyringssesongen 2009/10 ble også Felleskjøpet og Lena ungdomsskole tilkoblet. Anlegget vil bli videreutviklet i takt med utviklingen av Lena sentrum. Mer informasjon finnes på Lena fjernvarme.

  Forskrift om tilkobling til Lena fjernvarme:
  Østre Toten kommunestyre vedtok forskrift om tilkobling til Lena fjernvarme den 3. september 2009. Forskriften innebærer at alle større nybygg må tilrettelegge for bruk av vannbåren varme og knytte seg til fjernvarmeanlegget. Forskriften gjelder innenfor område for fjernvarmekonsesjonen.

  Innovasjon Norge – Bioenergiprogrammet:
  Innovasjon Norge har et eget program som er rettet mot landbruket. Det omfatter investeringstilskudd til anlegg bygd for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff og biogassanlegg. Tilskuddsordningen er rettet mot landbrukseiendommer med et jord- og skogareal på til sammen mer enn 100 daa.

  Enova - veiledning og tilskudd:
  Enova har en veiledningstjeneste og ulike tilskuddsordninger rettet mot både husholdninger, kommuner og bedrifter.

 • ( Skriv ut Skriv ut