Jordleie

Veileder - jordlovens krav om 10 års leietid

Søknad om lemping på Jordlovens krav om 10 år leietid.

Jordlovens §8, 2. ledd sier at ”driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseiendom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleie at leieavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp.”

Jordlovens §8 a, sier at ”departementet kan etter søknad gi fritak frå driveplikta etter §8 anten heilt ut eller for viss tid”.

Relaterte linker:

Ved fritaksavgjørelse skal kommunen legge vekt på følgende momenter:

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • størrelsen på arealet
  • avkastningsevnen på arealet
  • om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord
  • søkerens livssituasjon

Dersom det inngås avtale på kortere tid enn 10 år, er det nødvendig å søke om lemping på jordlovens krav om 10 års leietid.

Skjema for søknad om lemping, benyttes og leveres i utfylt stand sammen med kopi av jordleieavtalen, til Østre Toten kommune v/ Samfunnsenheten.

Inngå ikke leieavtale på mer enn 10 år

For å oppfylle driveplikten i henhold til jordlovens § 8, må avtalens varighet være på minst 10 år, uten at avtalen kan sies opp av eieren.

I henhold til samme lovs §12 om deling av landbrukseiendom, må det søkes om fradeling når en bruksrett leies bort for mer enn 10 år.

Leietaker av en slik bruksrett må i tillegg søke om konsesjon. Det vil derfor i mange tilfeller være hensiktsmessig å inngå leieavtaler på nøyaktig 10 år. Da oppfyller utleier driveplikten uten og måtte søke om fradeling, og leietaker unngår og måtte søke om konsesjon.

Ved inngåelse av jordleieavtale, anbefaler vi at Jordleieavtale benyttes. Husk å levere en kopi av inngått avtale til Østre Toten kommune v/ Samfunnsenheten:
Østre Toten kommune
v/ Plan og næring
P.b. 24
2851 Lena

( Skriv ut Skriv ut