Individuell plan

Generelt

Tema

- Helse
- Voksenopplæring
- NAV
- Omsorg
- Grunnskole
- Barnehage
- Kultur og fritid

Beskrivelse

En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Du skal få en koordinator som sørger for samarbeidet mellom tjenestene og fremdrift i planen.

Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

En viktig rettighet er retten til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal lette koordineringen av tjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren. Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Kriterier/vilkår

Personen har behov for langvarige og koordinerte tjenester

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Barnevernloven § 3-2a
Psykisk helsevernloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
Forskrift om individuell plan i NAV

Lover

Barnevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan i NAV
Individuell plan, krav ansvar myndighet
Individuell plan, kvalitetssikring

Forskrifter

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Skjema

Individuell plan, henvisningsskjema
Individuell plan, informert samtykke
Individuell plan, kartlegging av behov for bistand barn
Individuell plan, kartlegging av behov for bistand voksne
Individuell plan, vedlegg prosedyre

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Rehabiliteringsteam Fysio-og ergoterapitjenesten, 2850 Lena

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:
Siri M.Hvamstad
Tittel:
Leder rehabteam
Telefon:
61142038
Epost:
siri.m.hvamstad@ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15