Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Beskrivelse

Beskrivelse

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Koordinatoren skal være helsepersonell.

Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Individuell plan og koordinator - brosjyre
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - individuell plan
Tipshefte om individuell plan

Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 - Individuell plan
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 22
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 7 - Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 Individuell plan
Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 3-2a - plikt til å utarbeide individuell plan
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-5 Individuell plan

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Tjenesten oppdatert: 30.03.2017 13:22