Hjemmeundervisning

Beskrivelse

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Kriterier/vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Regelverket for minoritetsspråklige

Lover

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 2-13 Bruk av lova for privat opplæring i heimen
Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot (friskolelova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 14-3.Kommunalt tilsyn med heimeopplæring
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 12:54