Hjemmesykepleie

Generelt

Alternativt navn

Helsehjelp i hjemmet

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

 • Helsehjelp i hjemmet ytes 24 timer i døgnet
 • Helsehjelp i hjemmet kan være forordnet medisinsk behandling som ikke krever innleggelse i sykehus
 • Assistanse i legemiddelhandtering
 • Bistand til personlige behov som man selv ikke mestrer, for eksempel: personlig stell /  toalettbesøk / tilpasset hjelp til måltider / stell av sår / hjelp til å fylle ut søknader om pleie og omsorgstjenester og hjelpemidler
 • Nødvendig helsehjelp omfatter rådgivning, veiledning og opplæring med tanke på å forebygge ytterligere helsesvikt
 • Nødvendig hjelp til å ivareta munnhygiene
 • Opptrening med tanke på å bedre pasientens evne til å bli mest mulig selvhjulpen eller å forebygge ytterligere reduksjon av funksjonsevnen
 • Hjemmesykepleien kan legge til rette for en verdig livsavslutning i hjemmet når det er ønske om dette
 • Tilrettelagt tilbud for personer med mental svikt / demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov

 

Målgruppe

 • Akutt eller kronisk syke, uansett alder og økonomi.
 • For å få hjemmesykepleie må man bo eller oppholde seg i Østre Toten kommune. 

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

 • Alle som bor eller oppholder seg i Østre Toten kommune har rett til  nødvendig helsehjelp

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Partnere

 • Helsefortak, fastlege og øvrige kommunale tjenester. 
aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • Tjenesten ytes 24 timer i døgnet.
 • Å følge opp forordnet medisinsk behandling som ikke krever innleggelse i sykehus.
 • Assistere ved legemiddelhåndtering når du ikke mestrer dette selv.
 • Bistand til personlige behov som du selv ikke klarer, for eksempel: personlig hygiene/toalettbesøk/stell av sår/tilpasset hjelp ved måltider/ hjelp til å fylle ut søknader om pleie- og omsorgstjenester og hjelpemidler.
 • Å gi nødvendig helsehjelp i form av rådgiving, veiledning og opplæring med tanke på å forebygge ytterligere helsesvikt.
 • Hjelp til nødvendig munnhygiene.
 • Opptrening for å bli mest mulig selvhjulpen eller å forebygge ytterligere funksjonssvikt.
 • Å legge til rette for en verdig livsavslutning når noen ønsker å dø hjemme.
 • Tilrettelegge dagliglivet for personer med mental svikt / demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov. 
 • At pasient som mottar helsehjelp i hjemmet skal få en hjemmejournal som beskriver hva han / hun får hjelp til, samt andre aktuelle opplysninger.
 • At pasient som mottar helsehjelp i hjemmet skal kunne medvirke i planlegging og gjennomføring av helsehjelpen.

 

 

 

 

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Må du selv søke tjenesten eller la deg bistå av en representant som ivaretar dine interesser.
 • Må du sette deg inn vedtaket ditt.
 • Må du fortelle oss hva du ønsker og hva du eventuellt ikke er fornøyd med.
 • Må du stille deg positiv til at hjemmesykepleien benytter hjelpemidler for å sikre deg og forebygge arbeidsbelastninger.
 • Skal du eller din representant gi tilbakemelding til leder for hjemmetjenesten.
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Skriftlig søknad sendes Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.
 • Dersom du har behov for hastevedtak tar du på dagtid kontakt med Tildelingskontoret, på kveldstid kontaktes hjemmetjenesten direkte slik at ditt behov for øyeblikkelig helsehjelp kan bli vurdert / ivaretatt.
 •  Har du behov for hjelp til å fylle ut søknad kan pleie - og omsorgstjenesten bistå med dette.
 • Tjenesten utføres i pasientens hjem og i samsvar med enkeltvedtak.

Skjema

Søknad om helse og po-tjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

 • Søknaden sendes til Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester fra 01.01.2007, Rådhuset 2850 Lena

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Hjemmetjenester
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no
Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53