Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne

Opplæringsloven § 4A -1:

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Tilbyr grunnskoleopplæring for voksne i følgende fag:

• Norsk
• Matematikk
• Engelsk
• Naturfag
• Samfunnsfag

Loven gir alle som trenger det, rett til grunnskoleopplæring. Retten gjelder selv om en har fullført grunnskolen tidligere, om en er norsk eller minoritetsspråklig og uansett om en ønsker ett eller flere fag, eksamen eller ikke. Retten gjelder personer som er over opplæringspliktig alder, 16 år, så langt de ikke har rett till videregående opplæring.

For minoritetsspråklige søkere gjelder i tillegg at de har oppholdstillatelse (og gjennomført begynneropplæring i norsk – A1). Asylsøkere 16 – 18 år har rett til grunnskoleopplæring selv om de ikke har oppholdstillatelse.

Grunnskolen er eksamensrettet og tilrettelegges for ungdom over 16 år og voksne. For å skrive ut fullverdig vitnemål kreves det sluttvurdering i alle de fem fagene. Opplæringen følger Kunnskapsløftets læreplaner (LK06). Opplæringen tilpasses den enklestes nivå og bakgrunn.

Kommunen tilbyr karriereveiledning gjennom Karrieresenteret OPUS Gjøvikregionen, som er desentralisert på Lena 1 dag pr 14. dag, for å få hjelp til videre planlegging for yrke og utdanning.

( Skriv ut Skriv ut