Fysioterapi

Generelt

Alternativt navn

Ergoterapi

Tema

- Helse
- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Denne tjenesten kan tilby deg vurdering, veiledning, opptrening og behandling i forbindelse med sykdom eller skade. Vi satser på å legge forholdene til rette slik at du skal bli mest mulig selvhjulpen. Det gis også hjelp til uttaking og anskaffelse av tekniske hjelpemidler.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Personer med behov for ergoterapi forbindelse med alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Gjelder også kommunens ergoterapitjeneste

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)
aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Syketransportregisterforskriften

Forskrifter

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Skjema

Henvisningsskjema fysioterapi
Henvisningsskjema fysioterapi barn

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Helse
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53