Fysioterapi

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år.
Ansvaret for frikort er overført til HELFO. Se lenke nedenfor.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - fysioterapi
Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §§ 7 og 8
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 1-3 Definisjoner
Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften)
Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5-8 Fysioterapi
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 2-1 (formål og oppgaver)
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 12:15