Fosterhjem / Å være fosterhjem

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside
Fosterhjem og fosterhjemsavtalen
Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)
Rutiner til fosterforeldre - Forebygging og håndtering av mistanke om seksuelle overgrep

Lover

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest
Forskrift om fosterhjem

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 12:06