Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Beskrivelse

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. Det skal tas hensyn til

  • at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
  • at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
  • at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
  • at du får lindrende behandling og en verdig død
  • at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
  • at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
  • at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon

Målgruppe

Eldre

Kriterier/vilkår

Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

 

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Lover

 

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Klagemulighet

Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan du også klage direkte til helsetilsynet i fylket.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 10:36