Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Generelt

Fra 2014 ble det innført eiendomsskatt i Østre Toten kommune.

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Kontakt oss:

  • Skatteoppkreveren - telefon 61 14 15 21

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover

Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3
Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 28

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Klagemulighet

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 10:31