Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Landbruk/skogbruk

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringer i økologisk fruktdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

Kriterier/vilkår

Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Praktiske opplysninger

Skjema

Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge


Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandling

Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.

Saksbehandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Plan og næring
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhuset 2850 Lena

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15