Bostøtte

Generelt

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en trygg og god bolig. Ordningen er behovsprøvd og det stilles krav til husstanden og boligen. Bostøtten beregnes på bakgrunn av boutgifter, inntekter og antall personer i husstanden.  

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Hvordan søker jeg om bostøtte? 

Søknaden kan enten fylles ut elektronisk eller på papir.

Søknaden sendes til:

Østre Toten Kommune - Enhet for tildeling og koordinering
Postboks 24
2851 Lena 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

Hvem kan søke?

Kriterier/vilkår

Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

  • er student med barn.
  • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
  • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse.
  • er forelder til en hjemmeboende student.
  • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme.
  • er under 18 år og har egne barn.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. Det kan ikke være en fritidsbolig. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte. Beboere i private bokollektiv også søke bostøtte.

Klage på vedtak om bostøtte 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Dette gjør du ved å sende en skriftlig klage til kommunen. Du må oppgi hvilken måned det gjelder, navn, adresse og fødselsnummer. Husk å underskrive klagen. Du må opplyse om hva du mener er feil i vedtaket, og dokumentere opplysningene.

Hvis du ønsker å klage på inntektsgrunnlaget som er brukt, bør du fylle ut et eget klageskjema. Det gjør det enklere for deg å gi oss nødvendige opplysninger.

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Hvis det skulle skje noen endringer som gjør at grunnlaget for beregningen av bostøtte endres, har du plikt til å melde fra til Enhet for tildeling og koordinering i Østre Toten kommune umiddelbart. Det kan være endringer i inntekt, formue eller størrelsen på husstanden.  Er du i tvil, ta kontakt.

Dersom kommunen i ettertid blir kjent med at det har skjedd endringer som kan påvirke grunnlaget for bostøtten, vil det gjøres et nytt vedtak som går tilbake til den datoen endringen skjedde. Det betyr at du risikerer å måtte betale tilbake differansen mellom gammel bostøtte og ny bostøtte.

Tjenesten oppdatert: 27.12.2016 13:27