Barnetegning

Barneverntjenesten

Aktuelle skjemaer for barneverntjenesten finner du i vårt søknadssenter.

Barneverntjenesten i Østre Toten

 • Barnevern-3 copy.jpgTelefon 61 14 15 40
 • Postadresse: Postboks 24, 2851 Lena
 • Besøksadresse: Rådhuset, 2850 Lena
 • E-postadresse: barneverntjenesten@ostre-toten.kommune.no.
  Kontaktskjemaet nedenfor kan også benyttes. Det blir sendt til barneverntjenesten i Østre Toten.

Relatert link:

 

 

Velkommen til barneverntjenestens nettsider!

I Norge er oppdragelse og omsorg for barn først og fremst foreldres eller foresattes ansvar. Noen ganger kan familier trenge hjelp. Familier kan ha behov for hjelp fordi de har havnet i en vanskelig livssituasjon som påvirker barn og unges trygghet og omsorg hjemme. I slike tilfeller har barneverntjenesten et ansvar for å hjelpe. Barneverntjenesten kan bistå i korte eller lengre perioder. 

 

Hvordan kan du ta kontakt med barneverntjenesten?

 • Du kan ringe eller skrive til oss.
 • Du kan ta kontakt for å avtale et møte.
 • Som privatperson ønsker barneverntjenesten at du sier hvem du er, men du kan velge om du vil være anonym. Hvis du velger å være anonym, kan verken telefonnummer eller navn oppgis.
Barneverntjenestens åpningstider er:
 • Mandag – fredag 08.00 – 21.30
Natt og helg er vi tilknyttet interkommunal barnevernvakt på Gjøvik
 • Telefon: 116111

 

Hva er vi opptatt av?

 • Barnevern 4.jpg
  Barnets beste
 • Samarbeid og åpenhet
 • Å snakke med foreldre, barn og unge
 • Støtte familien slik at de klarer seg selv
 • Å gi god hjelp til rett tid
 • Taushetsplikt
 • Samarbeid med andre instanser

 

 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom, kan du skrive en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Bekymringsmelding sendes per post. Personlige opplysninger må ikke sendes per e-mail. Du kan også ringe om din bekymring.

Foreldre, barn og ungdom kan selv ta kontakt med barneverntjenesten.

Viktig at bekymringsmeldingen beskriver konkret hva og hvem man er bekymret for.

 

Hvorfor har vi en barneverntjeneste?

Tegning 2.jpgBarneverntjenesten skal bidra til at hvert enkelt barn har gode oppvekstvilkår og får den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling. Hovedfokuset skal alltid være barnets beste.

Barneverntjenesten skal kartlegge barns behov, og eventuelt tilby hjelpetiltak som bidrar til at barn og foreldre får nødvendig bistand når det trengs. Mange ganger jobbes det tverrfaglig slik at hver enkelt familie får den hjelpen de har behov for. Eksempler på instanser som barneverntjenesten samarbeider med kan være helstestasjonstjenesten, skoler, barnehager, PPT, BUP, familievernkontoret, politiet, krisesenteret.

Forebyggende arbeid er noe barneverntjenesten er opptatt av. Alle offentlige innstanser kan ta kontakt med barneverntjenesten for anonym drøfting. Forskning viser at dess tidligere barneverntjenesten kan bistå familier med hjelp, dess mildere tiltak kan benyttes.

Hjelpetiltak er frivillige og mange av tiltakene settes inn i hjemmet. Hjelpetiltakene evalueres for å vurdere om barnet utvikler seg positivt.

De mest brukte eksemplene på tiltak er i dag:

 • Ulike typer veiledning i hjemmet
 • Gruppeveiledning
 • Barnehage/SFO
 • Familieråd

 

Hvordan jobber vi?

Barnevern-6 copy.jpg
Melding
 • Alle kan sende bekymringsmelding til barneverntjenesten enten skriftlig eller ved å ta muntlig kontakt.  Foresatte kan søke om hjelp, barn og ungdom kan også selv ta kontakt med oss.  Offentlige instanser har meldeplikt. Private har anledning til å gi anonyme meldinger selv om barneverntjenesten vil oppfordre alle til å stå frem.  Viktig at bekymringsmeldingen beskriver konkret hva man er bekymret for.
 • Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Avtale om samtale kan gjøres via servicetorget eller direkte til barneverntjenesten, vi har hastetime torsdager klokka 13.00.
 • Barneverntjenesten har en ukes frist på å beslutte om meldingen henlegges eller om det iverksettes undersøkelse.
Undersøkelse
 • Barneverntjenesten plikter å undersøke de forhold som fremkommer i bekymringsmeldingen i samarbeid med barnets foresatte. Målet med undersøkelsen er å avklare meldingens innhold ved å kartlegge situasjonen for å gjøre en vurdering av hva som er barnets behov. 
 • Undersøkelsen skal gjennomføres så raskt som mulig senest i løpet av 3 måneder – i spesielle tilfeller kan den utvides med inntil 3 måneder.
 • Undersøkelsen kan konkludere med henleggelse eller hjelpetiltak.
Tiltak
 • Barnevern-7 copy.jpgSamarbeid med foresatte er viktig. Hjelpetiltak er i utgangspunktet frivillig, dvs at foresatte kan velge å takke nei. Loven gir barneverntjenesten adgang til å iverksette ny undersøkelse uten ny melding etter 6 mndr, dersom foresatte takker nei til tiltak.
 • Det mest brukte hjelpetiltaket er veiledning. Fordi de foresatte er de mest sentrale personene i barnets liv, rettes veiledningen i hovedsak mot dem.  Veiledning kan også omfatte et samarbeid med barnehage eller skole, og det kan opprettes tverrfaglige grupper i samarbeide med foresatte.
  • Barneverntjenesten vurderer i hver sak hvilken veiledningsmetode som vil være mest hensiktmessig: MarteMeo, PTMO, MST, COS P, gruppeveiledning, prosessveiledning (m/linker til alle), konflikthåndtering, miljøterapi, familieråd m.m.
  • Andre typer hjelpetiltak kan være: Økonomisk støtte til barnehage/SFO, politikameratene, fritidsaktiviteter, tilsyn, besøkshjem.
  • Barneverntjenesten skal evaluere alle hjelpetiltak for å sikre at barnets utvikling endres positivt.

I stort sett alle saker (ca. 95 %) jobber barneverntjenesten for å bedre hjemmeforholdene slik at barnet kan bli boende hjemme. Barneverntjenesten ønsker at barnet skal bli i sitt miljø sammen med sin familie. Unntaksvis kan barneverntjenesten flytte barnet utenfor hjemmet.

 

Hastetime

Barnevern-8copy.jpgBarneverntjenesten tilbyr hastetimer for foreldre, barn, privatpersoner, samarbeidspartnere og andre som ønsker eller har behov for kontakt med oss. Hastetimen kan brukes til å be om hjelp, råd og veiledning, drøfte bekymringer. Man kan komme til hastetime sammen med f.eks foreldre og helsesøster.

Barneverntjenesten har hastetimer hver torsdag fra 13.00 til 14.00. Hastetimen er en uformell kontakt, som ikke blir dokumentert. Dersom du har behov for drøfting/samtale utenom dette, kan du ta kontakt med barneverntjenesten.

 

Samarbeid med andre instanser

I Østre Toten Kommune brukes BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) for å sikre tidlig innsats i arbeid med barn og unge.

Modellen har en fast samarbeidsstruktur. Den skal sikre at fagpersoner tidlig oppdager barn og unge som har utfordringer, og at de og deres foreldre skal få den hjelpen de har behov for til riktig tid.

 

BUT - Barne- og ungdomsteam

Barnevern-5 copy.jpgBarneverntjenesten koordinerer samarbeidsmøter mellom barneverntjenesten, helsestasjonstjenesten, skoler, legesenter, PPT, ungdomskontakt i nav, evt. ruskontakt ved behov. I dette forumet kan man ta opp saker for drøfting anonymt eller åpent med samtykke fra foreldrene. Hensikten med BUT er å samle ulike faggrupper til tverrfaglig drøfting. Dette for å kunne yte best mulig hjelp til barn og unge.

BUT deles inn i ungdomsteam og barneteam. Ungdomsteamet er rettet mot ungdomskolene og barneteamet er rettet mot barneskolene. BUT barne- og ungdomsteam møtes annenhver måned.

I tillegg har hver grunnskole i kommunen egen kontaktperson.

Kontaktpersoner i barneverntjenesten er:
 • BUT ungdom: Elisabeth Aasheim og Liv Hilde Lagmandssveen
 • BUT barn: Caroline Grønbakken og Marte Wika Langvatn

Barneverntjenesten samarbeider også med andre eksterne organer, som for eksempel krisesenter, BUP, politi, DPS, rus og psykiatritjenesten i Østre Toten kommune.  

Barnehagene har faste kontaktpersoner i barneverntjenesten og egne fora for drøfting og samarbeid.

 

Politikameratene

Barnevern 10 copy.jpgPolitikameratene er et forebyggende tiltak gjennom barneverntjenesten. Dette tiltaket er rettet mot gutter i alderen 13-16 år som er har behov for ekstra støtte, gode rollemodeller, trygge rammer og tydelige voksne som legger til rette for god relasjonell og sosial utvikling. Gruppen består av fem politimenn/brannmenn og fem til seks gutter. Det kan være flere måter å få plass i politikameratene på, foreldre og barnet kan søke barneverntjenesten om plass, ungdomskolene/barneskolene kan henvende seg til barneverntjenesten eller barneverntjenesten kan foreslå dette tiltaket for foreldre og barn i pågående saker. På bakgrunn av henvendelser om ønske om deltakelse i politikameratene, vil barneverntjenesten gjennomføre en undersøkelse, for å sikre at barnet får rett tiltak.

 ( Skriv ut Skriv ut