Avlasting for barn

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

 •     om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 •     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 •     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen


Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgtrengende har et behov som gir rett på sosiale tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktis eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis, herunder avlastning.

Momenter som tas i betrakning er:

 • Om det er omsorgsoppgaver ut over det som er normalt for barn på samme alder. 
 • Omsorgsarbeidet blir vurdert opp mot andre tjenester og tiltak eks. skole, barnehage, støttekontakt m.m.  
 • Om søkeren arbeider mange timer pr. mnd. med omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er mer psykisk eller fysisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrutt nattesøvn
 • Om fordelingen over tid; om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden
 • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person 

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • Avlastningsoppholdet innebærer kost/losji og nødvendig omsorg
 • Å gi tilstrekkelig næring og drikke og tilpasset hjelp ved måltider
 • Å gi tilbud om tilpassede og varierte aktiviteter og følge opp oppsatte treningsopplegget
 • Å gi tilbud om sosiale aktiviteter i fellesskap med andre.
 • Tjenesten ytes etter forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Forhold til skole:

 • For barn med funksjonsnedsettelse som har behov for tilsyn, skal foreldrene benytte det ordinære SFO tilbud i kommunen når dette er åpent. Alle elever som trenger bestemte assistenter eller som må ha et spesielt opplegg i SFO, må melde dette til skolen så tidlig som mulig, slik at tilbudet kan bli best mulig tilrettelagt.

Søknadsskjema om SFO fås på skolen, og søknaden sendes til den skolen eleven tilhører. Skolen skal gi nærmere informasjon om SFO tilbudet.

 • Alle elever i Østre Toten kommune på trinn 1 til 4 kan søke plass i SFO.
 • I tillegg kan barn på trinn 5 til 7 med særskilte behov og/eller nedsatt funksjonsevne søke plass i SFO.
 • Det gis tilbud fra kl. 06.30 og frem til skolen starter om morgenen. Videre gis det tilbud fra skolen slutter og fram til kl. 16.30.
 • Tilbudet gis alle årets skoledager.
 • I Østre Toten kommune vil minst ett SFO tilbud være oppe i skoleferiene, men ikke på skolens planleggingsdager, i juleferien og i juli mnd. Åpningstida vil da være fra kl. 06.30 til 16.30

 

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Den som skal ha tjenesten må søke
 • For at vi skal kunne følge opp oppsatte treningopplegg o.l må det gis oppdatert informasjon som er relevant i for dette.
 • Bruker på selv medbringe evt. bleier og medsiner.
 • Utgifter til evt. helsetjenester som f.eks legetilsyn må bruker dekke selv
 • Utgifter til transport til og fra avlastningsoppholdet må bruker selv dekke.
 • Lommepenger
___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

 • Skriflig søknad sendes Tildelingskontoret for plei - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.
 • Det er omsorgsyteren som må søke om avlastning
 • Saksbehandler ved Tildelingskontoret vil foreta et hjemmebesøk hos den som søker i forbindelse med søknadsbehandlingen.
 • Saksbehandler vil gjøre en faglig vurdering .
 • Tjenesten utføres i samsvar med enkeltvedtak.

Skjema

 • Skjema: Søknad om helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester

Søknad om helse og po-tjenester

Søknaden sendes til

Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester
P.b. 24
2851 Lena

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53