Avlasting for voksne

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet, eller det kan gis avlastning utenfor hjemmet - for eksempel en dagsenterplass eller et opphold på sykehjem. Avlastningen er ment å

 • Gi mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis
 • Hindre utmattelse hos omsorgsgiveren..
 • Gi mulighet til å reise på ferie.
 • Gi rom for normal fritid
 • Gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk.

 

 

 

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

De som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende.

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

 •     om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 •     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 •     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen


Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • Avlastningsoppholdet innebærer kost/losji og nødvendig hjelp til personlig hygiene og påkledning.
 • Å gi tilstrekkelig næring og drikke og tilpasset hjelp ved måltider.
 • Å gi tilbud om sosial kontakt og fellesskap.
 • At du kan motta besøk når du selv ønsker det.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Den som skal ha avlastning, må søke om tjenesten
 • Hvis du ønsker å benytte kommunens vaskeritjeneste, må ditt private tøy merkes.
 • Bruker må selv medbringe evt.medisiner og bleier.
 • Utgifter til evt. helsetjenester , som f.eks. legetilsyn må bruker dekke selv.
 • Utgifter til transport til/ fra avlastningsopphold må bruker selv dekke.

 

 • Ønsker vi at du sier ifra om dette til den som er din hovedkontakt, eller leder for tjenesten der du oppholder deg.
___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

 • Skriftlig søknad sendes til tildelingskontoret. Det er omsorgyteren som må søke om avlastning.
 • Saksbehandler vil gjøre en faglig vurdering.
 • Tjeensten utføres i samsvar med enkeltvedtak.

Skjema

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester.
Søknad om helse og po-tjenester

Søknaden sendes til

 • Søknaden sendes til tildelingskontoret for pleie- og omsorgtjenester. Rådhuset 2850 Lena.

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Merknader

 • Følgende institusjoner kan gi tilbud om avlastning

 

 • Østre Toten Sykehjem, 2850 Lena
 • Fjellvoll bo- og servicesenter, 2847 Kolbu
 • Labo bo- og servicesenter, 2850 Lena
 • Kapp bo- og sevicesenter, 2849 Kapp
 • Balke bo- og servicesenter, 2848 Skreia.
___

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15