Forsiden/Til høring

Til høring

Ny velferd 2040

Strategisk plan for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Østre Toten kommune 2018-2040, ”Ny velferd 2040”, legges med dette ut til høring.

Områdereguleringsplan for Valle

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 7. juni 2017 vedtatt å sende områdereguleringsplan for Valle på høring/offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Alfhaug

Offentlig ettersyn.

Felles forskrift om renovasjon

Felles forskrift om renovasjon for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner.

Forslag til lokal forskrift

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og system for ventelister med mer

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Privat detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak, privat detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet og offentlig detaljreguleringsplan for holdeplass fv. 33 Bilitt.

Tre reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Dulsrudenga 2-8, Kapphøgda 29-33 og Vallejordet boligtun.

Detaljreguleringsplan for Løkkentunet

Offentlig ettersyn/høring.